Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


wiki:устав

Устав на VarnaLab

За устройството и дейността на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „ВарнаЛаб“

Чл.1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКА ФОРМА

1.1. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “ВарнаЛаб” може да се изписва на латиница като „VarnaLab”. 1.2. Сдружение „ВарнаЛаб“ е неправителствена, нестопанска, аполитична, религиозно неутрална и независима организация на съмишленици – дееспособни физически лица. 1.3. Сдружение „ВарнаЛаб“ се учредява като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. 1.4. Сдружение „ВарнаЛаб“ е юридическо лице, отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество. 1.5. Членовете на сдружение „ВарнаЛаб“ не отговарят за неговите задължения.

Чл.2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Седалището на сдружение „ВарнаЛаб“ е: гр.Варна, а адресът на неговото управление е: гр. Варна, кв. Чайка бл 48 , вх Б, ет. 3, ап. 32.

Чл.3. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

3.1. Целите на сдружение „ВарнаЛаб“ са както следва:

А. Да подпомага развитието на капацитета на младите хора. Б. Да популяризира алтернативни практики за развитие сред младежите и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера. В. Да работи за изграждането на диалог между младежите и управляващата власт на регионално, национално и международно ниво. Г. Да подкрепя млади дейци във всякакви сфери. Д. Да работи за развитието на гражданско самосъзнание и гражданско общество в страната. Е. Да популяризира активното гражданство на местно, регионално и европейско ниво. Ж. Да популяризира добри практики извън страната.

3.2. Изпълнението на своите цели сдружение „ВарнаЛаб“ постига като:

А. Подпомага развитието на капацитета на хората; Б. Популяризира добри практики за развитие и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; В. Работи за изграждането на диалог между хората и управляващата власт на регионално, национално и международно ниво; Г. Популяризира активното гражданство на местно, регионално и европейско ниво; Д. Извършва всякаква дейност свързана с обмена на знания, информация и новости; Е. Обособява, изгражда и поддържа физически пространства, осигуряващи благоприятна среда за изява на хората; Ж. Организира и участва в регионални, национални и международни събития (курсове, конференции и други); З. Популяризира целите на Сдружението в обществото чрез Интернет, социалните мрежи и медиите; И. Привлича последователи, доброволци, сътрудници, партньори, дарители и спонсори съпричастни към целите на Сдружението; Й. Взаимодейства с организации от гражданското общество и нестопанския сектор, с предприемачи и предприятия, с обществени институции със сходни цели и приоритети; К. Реализира програми и политики, инициативи и проекти за успешно постигане на целите и развитие на Сдружението.

Чл.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

(1) Сдружение „ВарнаЛаб“ извършва нестопанска дейност в обществена полза. (2) Сдружение „ВарнаЛаб“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите се използват само за постигане на определените в Устава цели. (3) Сдружение „ВарнаЛаб“ не разпределя печалба.

Чл.5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. Предмет на дейност на сдружението, съобразен с неговите цели в обществена полза е:

(1) Създаване, популяризиране и поддръжка на уеб сайтове, онлайн платформи и мобилни приложения; (2) Организиране и провеждане на обучения за подготовка, квалификация и преквалификация в сферата на Интернет технологиите (ИТ), като издава съответните документи и сертификати; (3) Организиране, провеждане и участие в срещи, семинари, обучения и конференции касаещи дейността на сдружението; (4) Осъществяване на кампании за набиране на средства за финансиране дейността на сдружението; (5) Подпомагане с човешки и нематериални ресурси, с материални и финансови средства на граждани, съпричастни към каузата и целите на сдружението; (6) Подготовка и осъществяване на собствени проекти и инициативи, участие в проекти и инициативи на партньорски организации;

5.2. За постигането на своите цели сдружение „ВарнаЛаб“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност и изразяваща се в:

А. Създаване, превод, издаване и разпространение на софтуер, хардуер, литература, произведения на изкуството, звукозаписи и аудио-визуални произведения с цел популяризиране на целите и идеите на сдружението; Б. Придобиване и отстъпване на авторски права и други сделки с интелектуална собственост във връзка с целите на сдружението; В. Продуциране на проекти; Г. Професионални консултации; Д. Друга незабранена от закона стопанска дейност, свързана с изпълнението на целите и задачите на сдружението.

Чл.6. СДРУЖЕНИЕТО НЯМА ЗА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТРИЧА ДА СЕ ЗАНИМАВА С:

А. Разпространение на наркотици и наркотични вещества. Б. Терористична дейност. В. Пране на пари.

Чл.7. СРОК

Сдружение „ВарнаЛаб“ се учредява без срок и съществуването му не е ограничено във времето. Общото събрание е органът, който може да реши прекратяването на сдружението, при подкрепа на минимум 2/3 от общия брой на членовете.

Чл.8. ЧЛЕНСТВО

8.1. Членовете, които участвуват в Учредителното събрание на сдружение „ВарнаЛаб“ са негови основатели (учредители). 8.2. За членство в сдружение „ВарнаЛаб“ се отправя молба до Управителя, в която кандидатът декларира, че приема целите на сдружението и този устав (с всички приети изменения и допълнения). 8.3. Членове на сдружение „ВарнаЛаб“ могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и гарантират със своята личност и репутация, че ще съдействат за осъществяванe на целите му. 8.4. Управителят може да одобри или отхвърли молба за членство в сдружение „ВарнаЛаб“, съобразно решението си в едномесечен срок от внасянето й. Членството се придобива от датата на решението на Управителя.

Чл.9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

9.1. Членството в сдружение „ВарнаЛаб“ се прекратява:

А. с едностранно писмено или в електронен вариант волеизявление, отправено до Управителя на сдружение ВарнаЛаб; Б. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружение „ВарнаЛаб“ В. с изключването; Г. прекратяването на сдружение „ВарнаЛаб“; Д. при отпадане поради невнасяне на установени имуществени членски вноски и системно неучастие в дейността на сдружение „ВарнаЛаб“.

9.2. (1) Управителят е овластен да прекрати членството в сдружение „ВарнаЛаб“ на негов член (изключване) с решение, при някои от следните случаи:

А. нарушава предвидените в чл. 11 на този устав задължения; Б. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) Изключеният има право да обжалва решението на Управителя за изключване пред Общото събрание на сдружение „ВарнаЛаб“.

9.3. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружение „ВарнаЛаб“:

А. не е внесъл установена членска вноска в срок от 6 месеца, считано от датата на падежа; Б. е преустановил участието си в дейността на сдружение „ВарнаЛаб“, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на общото събрание.

(2) Горните обстоятелства се констатират въз основа документите на сдружение „ВарнаЛаб“ от Управителя, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в съответната документацията на сдружението.

9.4. При прекратяване на членството сдружение „ВарнаЛаб“ не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Чл.10. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

А. да участват в Общото събрание на сдружение „ВарнаЛаб“; Б. да бъдат информирани и да участват в неговата дейност ; В. да ползват имуществото на сдружение „ВарнаЛаб“ само доколкото това е свързано с упражняване на дейността му и постигането на целите му; Г. да ползват резултатите от дейността на сдружение „ВарнаЛаб“ на общо основание съгласно разпоредбите на този устав и правилата на сдружението за осъществяване на дейността му. Д. да избира и да бъде избиран в ръководните органи Е. да присъства на събития, организирани от Сдружението Ж. да осигурява престой на външни лица в работните помещения на Сдружението, спазвайки Правилника за вътрешния ред З. да получава съдействие при осъществяване на дейности за постигане на целите на Сдружението

Чл.11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

11.1. Членовете на сдружение „ВарнаЛаб“ са длъжни:

А. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружение „ВарнаЛаб“; Б. да участват в дейността на сдружение „ВарнаЛаб“ и да работят за осъществяване на целите му; В. да издигат авторитета на сдружение „ВарнаЛаб“, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят; Г. да внасят в срок установените от компетентния орган съгласно настоящия устав имуществени вноски, когато такива са предвидени. Д. да опазва имуществото на Сдружението

11.2. Членовете, които напускат или са освободени от сдружение „ВарнаЛаб“, нямат право върху имуществото на сдружението.

11.3. Сдружение „ВарнаЛаб“ не носи отговорност за задълженията на членовете си.

Чл.12. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

12.1. Органите на управление на Сдружението са:

А. Общо събрание. Б. Управителен съвет. В. Председател на Управителния съвет.

Чл.13. ОБЩО СЪБРАНИЕ

13.1. Общото събрание е върховен орган на сдружение „ВарнаЛаб“ и се състои от всички членове на сдружението. 13.2 Членовете – физически лица участвуват лично. 13.3. Членовете на сдружение „ВарнаЛаб“ могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 13.4. (1) Общото събрание:

А. Изменя и допълва устава; Б. Избира членовете на УС за срок от пет години; В. Избира Председател на УС измежду членовете му за срок от пет години; Г. Освобождава членовете на УС, включително и неговия председател; Д. Взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружение „ВарнаЛаб“; Е. Решава основните въпроси, свързани с дейността на сдружение „ВарнаЛаб“, както и всички въпроси, които не са от компетентността на УС; Ж. Определя размера и реда за събиране на членския внос; З. Осъществява контрол върху дейността на УС; И. Приема отчета за дейността на УС; Й. Взема решения за членуване в други сдружения; К. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти, соб- ственост на сдружение „ВарнаЛаб“; Л. Разглежда жалби срещу откази на УС за приемане на нови членове и срещу решения на УС за изключване на членове; М. Отменя решения на другите органи на сдружение „ВарнаЛаб“, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружение „ВарнаЛаб“; Н. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи и членовете на “ВарнаЛаб”. (3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. (4) Решенията на органите на сдружение “ВарнаЛаб”, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

13.5. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет, по негова инициатива, поне веднъж годишно, или по искане на една трета от членовете на сдружение „ВарнаЛаб“. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружение „ВарнаЛаб“ по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Управителния съвет може да свиква извънредно общото събрание, ако важни причини налагат това. (З) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (4) Поканата се изпраща най-малко един месец преди насрочения за Общото събрание ден чрез сайта на сдружението и електронна поща на членовете на сдружение „ВарнаЛаб“. В случай, че поканата не може да бъде доставена на посочените адреси поради промяната им, поканата се счита за редовно връчена.

13.6. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на сдружение „ВарнаЛаб“ . (2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се смята за законно, колкото и членове да са се явили. 13.7. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, като всеки член на Общото събрание има право на един глас. 13.8. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: А. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително; Б. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 13.9. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. (2) Решенията по чл. 12.1.4 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. (3) По въпроси, които не са включени в предварително обявения дневен ред, общото събрание не може да взема решения. 13.10. Общото събрание назначава оторизиран одитор, съгласно закона. Ежегодно, одиторът представя на Общото събрание доклад за счетоводната дейност на сдружение „ВарнаЛаб“.

Чл.14. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

14.1. Управителният съвет е постоянно действащ орган за осъществяване на ръководството и контрол върху дейността на сдружението, който се свиква на заседания най-малко четири пъти в годината. Той се състои от три лица, членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.

14.2. Управителният съвет: А. Изпълнява решенията на Общото събрание и управлява дейността на Сдружението; Б. Организира дейностите за постигане целите и задачите на Сдружението; В. Приема и изключва членове на Сдружението; Г. Взема решения за придобиване и разпореждане с движимо имущество на Сдружението; Д. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението. Е. Определя лице за връзки с обществеността, което има право на официални изявления и коментари, свързани с решенията на общото събрание, решенията на управителния съвет, организационни въпроси и въпроси свързани с осъществяване на целите и задачите на сдружението.

14.3. (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. (2) За присъствали се считат и тези членове на УС, с които е установена двустранна телефонна или друга връзка, позволяваща установяване на самоличността им и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решения, като гласуването им се удостоверява с подпис на Председателя на УС в протокола от заседанието. (3) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от всички членове на УС. (4) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.15. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

15.1. Председателят се избира от Общото събрание за срок от пет години измежду членовете на Управителния съвет. 15.2. Председателят на Управителния съвет: А. Представлява Сдружението при осъществяване на дейностите му и ангажира отговорността на Сдружението с подписа си с оглед решенията на УС; Б. Организира и ръководи дейността на Сдружението в съответствие с настоящия устав; В. Свиква и ръководи заседанията на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на една трета от членовете на УС; Г. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание; Д. Може да упълномощава и други членове на Сдружението за извършване на опреде- лени действия с изключение на действията по чл. 29, т. 3 и 4.

Чл.16. ИМУЩЕСТВО

15.1. Имуществото на сдружение „ВарнаЛаб“ се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху интелектуална собственост и други права, регламентирани от закона. 15.2. Сдружение „ВарнаЛаб“ води точна и пълна сметка на всички дарения и други получени приходи, както и на използването на тези приходи за целите на дейността на сдружение, съгласно закона. 15.3. Имуществените вноски на членовете (ако такива са предвидени) се внасят в бюджета на Сдружението в рамките на месец Декември за текущата година, като се предлагат по вид и размер от Управителя, и се приемат от Общото събрание, което посочва в решението си и реда за заплащането им.

Чл.17. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Източници на средства на сдружение „ВарнаЛаб“ са имуществените вноски на членовете, средствата от членски внос, допълнителната стопанска дейност предвидена в настоящия устав, дарения от физически и юридически лица, завещания и спонсориране и други допустими от закона източници.

Чл.18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

18.1. Сдружение „ВарнаЛаб“ се прекратява по решение на Общото събрание. 18.2. Сдружение „ВарнаЛаб“ се прекратява по решение на окръжния съд по седалището в предвидените от закона случаи. 18.3. При прекратяване на сдружение „ВарнаЛаб“ се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 18.4. Ликвидацията се извършва от Управителя или от определено от него лице – ликвидатор. 18.5. Имуществото на сдружение „ВарнаЛаб“, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя на определено от Управителя, съответно ликвидатора, юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Този устав е приет на Общо събрание на сдружение „ВарнаЛаб“, проведено в град Варна на 04.12.2016 г. Чл. 20. Недействителността на някоя от клаузите на този устав не води до недействителност на целия устав. Недействителната разпоредба се замества от повелителните правила на закона. Чл. 21. За всички неуредени изрично в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите съотносими норми на действащото българско законодателство.

wiki/устав.txt · Последна промяна: 2021/11/14 17:51 от radev

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki